Jazykovétesty.cz ONLINE

Seznam všech dostupných testů dle jazyků, obtížnosti a názvu.

  • Vyhledejte si test podle klíčových slov a/nebo úrovně, viz Hledat v testech.
  • Udělejte si zdarma všechny tři úrovně obtížnosti, jsou-li k dispozici.
  • Okamžitá online kontrola testu stojí jen 10 Kč SMSku.
  • Jak to funguje?

Čeština (117 testů)

 

Antonyma

Začátečník / A1-A2
K následujícím slovům napište antonyma.
 

Antonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
K následujícím slovům nebo slovním spojením napište antonyma.
 

Antonyma

Pokročilý / C1-C2
Od následujících slov utvořte antonyma pomocí vhodných předpon.
 

Částice a citoslovce – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Číslovky – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Druhy stylů

Začátečník / A1-A2
K následujícím charakteristikám přiřaďte slohový útvar: zpráva, oznámení, inzerát, fejeton, recenze, úvaha, interview, úvodník, kritika, povídka, román, báseň, drama, projev, reportáž
 

Druhy stylů

Mírně pokročilý / B1-B2
Následující útvary a žánry zařaďte ke stylům: prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký
 

Druhy stylů

Pokročilý / C1-C2
Následující charakteristické znaky zařaďte ke stylům: prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký
 

Jazyk a řeč – obecný test

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Koncovky podstatných jmen

Začátečník / A1-A2
Vyberte spisovnou koncovku slov v následujících větách.
 

Koncovky podstatných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte spisovnou koncovku slov v následujících větách.
 

Koncovky podstatných jmen

Pokročilý / C1-C2
Vyberte spisovnou koncovku slov v následujících větách.
 

Koncovky přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
Vyberte spisovnou koncovku slov v následujících větách.
 

Koncovky přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte spisovnou koncovku slov v následujících větách.
 

Koncovky přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2
Vyberte spisovnou koncovku slov v následujících větách.
 

Odvozování předponami

Začátečník / A1-A2
Ke slovesům v závorkách přidejte vhodnou předponu, aby celá věta měla smysl.
 

Odvozování předponami

Mírně pokročilý / B1-B2
Od slovesa "jet" utvořte pomocí různých předpon slovesa vhodná do následujících vět nebo spojení.
 

Odvozování předponami

Pokročilý / C1-C2
U následujících sloves určete funkci předpony (malá míra, velká míra, počáteční fáze děje, závěrečná fáze děje, dodatečný děj).
 

Odvozování příponami I

Začátečník / A1-A2
Od následujících slov utvořte názvy míst pomocí přípon: -iště, -na, -árna, -ovna, -írna, -telna, -ice.
 

Odvozování příponami I

Mírně pokročilý / B1-B2
Od následujících podstatných jmen utvořte jména konatelská (pojmenování osob).
 

Odvozování příponami I

Pokročilý / C1-C2
U následujících podstatných jmen určete slovotvorný základ a jeho slovní druh (podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso).
 

Odvozování příponami II

Začátečník / A1-A2
Od následujících slov utvořte jména zdrobnělá.
 

Odvozování příponami II

Mírně pokročilý / B1-B2
Od následujících mužských podstatných jmen utvořte jména ženská (přechýlená).
 

Odvozování příponami II

Pokročilý / C1-C2
Od následujících jmen zemí a měst utvořte jména obyvatelská.
 

Párové souhlásky

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou možnost.
 

Podstatná jména – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost
 

Poměry hlavních vět

Začátečník / A1-A2
Určete poměr mezi hlavními větami (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový).
 

Poměry hlavních vět

Mírně pokročilý / B1-B2
Určete poměr mezi hlavními větami.
 

Poměry hlavních vět a druhy vedlejších vět

Pokročilý / C1-C2
Určete poměr mezi větami hlavními a druh vedlejších vět v pořadí, jak následují.
 

Pravopis předpona předložek – obecný test

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Předložky – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Přídavná jména – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Příslovce – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Psaní ě - je - ně

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou variantu slova do kontextu věty.
 

Psaní ě - je - ně

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou variantu slova do kontextu věty.
 

Psaní ě - je - ně

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou variantu slova do kontextu věty.
 

Psaní přejatých slov

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou variantu slov v následujících větách.
 

Psaní přejatých slov

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou variantu slov v následujících větách.
 

Psaní přejatých slov

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou variantu slov v následujících větách.
 

Psaní s/z

Začátečník / A1-A2
Vyberte správné slovo z nabídky do následujících vět, slovesa můžete časovat: sbírka, ztichnout, zbarvit, spáchat, spolknout, spravit, zpravit, sklidit, svolit, skončit, stěžovat, ztěžovat, skrýt, zvednout, spálit.
 

Psaní s/z

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správné slovo z nabídky do následujících vět, slovesa můžete časovat: směna, změna, svolat, zvolat, sběh, zběh, sbít, zbít, zbýt, stěží, ztěžka, sjednat, zjednat, shlížet, zhlížet.
 

Psaní s/z

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správné slovo z nabídky do následujících vět, slovesa můžete časovat: smazat, zmazat, svát, zvát, svrhnout, zvrhnout, sužovat, zužovat, svedený, nezvedený, stvdit, ztvrzovat, slézat, zlézat, ztéci.
 

Psaní skupin souhlásek

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní skupin souhlásek

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní skupin souhlásek

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní spřežek

Začátečník / A1-A2
Doplňte správné tvary slov do následujících vět podle kontextu: nahoru, na horu, doprava (2x), zprava, dohromady, do hromady, dokonce, do konce, navlas, na vlas, zpravidla, z pravidla, načerno, na černo.
 

Psaní spřežek

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní spřežek

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní u, ů, ú

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní u, ů, ú

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní u, ů, ú

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správný tvar slov v následujících větách.
 

Psaní velkých písmen – obecný test

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Shoda podmětu s přísudkem

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Shoda přísudku s podmětem

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou variantu sloves v následujících větách.
 

Shoda přísudku s podmětem

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou variantu sloves v následujících větách.
 

Shoda přísudku s podmětem

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou variantu sloves v následujících větách.
 

Skládání slov

Začátečník / A1-A2
Spojte obě části složeniny: plavec, trysk, milionář, chodec, pravec, lapka, kop, mistr, kupec, mluvec, svět, jezdkyně, železo, střelec, vůdce.
 

Skládání slov

Mírně pokročilý / B1-B2
K uvedenému popisu vytvořte vhodnou složeninu.
 

Skládání slov

Pokročilý / C1-C2
U následujících složenin určete, ze kterých slovních druhů jsou vytvořeny.
 

Skupiny souhlásek

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Slovesa – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Slovní zásoba – obecný test

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Spojky – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Synonyma

Začátečník / A1-A2
K následujícím slovům vyberte vhodná synonyma z nabídky: les, smělý, křičet, odvážný, pěkný, hovořit, zde, spát, nováček, hezký, povídat, chrabrý, příjemný, ohrada, zemřít, chytrý, studený, strach, hrdý, skonat.
 

Synonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
K následujícím slovům vyberte vhodná synonyma z nabídky: rudý, další, ledový, výjimka, avšak, fraktura, zestárnout, noha, iniciovat, flek, nevidomý, jazykozpyt, flaška, krása, profesor.
 

Synonyma

Pokročilý / C1-C2
K následujícím mezinárodním slovům doplňte český ekvivalent.
 

Tvoření slov zkracováním

Začátečník / A1-A2
Uveďte spisovnou podobu křestních jmen, která vznikla zkracováním.
 

Tvoření slov zkracováním

Mírně pokročilý / B1-B2
Vytvořte zkratky pro následující slova a názvy.
 

Tvoření slov zkracováním

Pokročilý / C1-C2
V následujících případech určete, zda jde o zkratku, zkratkové slovo, nebo slangové zkracování.
 

Tvrdé a měkké slabiky

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou možnost.
 

Vedlejší věty

Začátečník / A1-A2
Určete druh vedlejších vět (podmětná 2x, předmětná 4x, přívlastková 2x, příslovečná časová 2x, příslovečná místní 1x, příslovečná způsobová 1x, příslovečná podmínková 2x, příslovečná příčinná 1x).
 

Vedlejší věty

Mírně pokročilý / B1-B2
Určete druh vedlejších vět.
 

Vedlejší věty

Pokročilý / C1-C2
Určete druh vedlejších vět.
 

Velká písmena

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou variantu slov v následujících větách.
 

Velká písmena

Mírně pokročilý / B1-B2
Přepište správně následující skupiny slov.
 

Velká písmena

Pokročilý / C1-C2
Opravte pravopis velkých písmen v následujícíh skupinách slov.
 

Větné členy – obecný test

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Větné členy I

Začátečník / A1-A2
Z následujících vět vyberte podmět.
 

Větné členy I

Mírně pokročilý / B1-B2
Přívlastek neshodný nahraďte přívlastkem shodným.
 

Větné členy I

Pokročilý / C1-C2
Z následujících vět vyberte přívlastky.
 

Větné členy II

Začátečník / A1-A2
Z následujících vět vypište přísudek.
 

Větné členy II

Mírně pokročilý / B1-B2
Z následujících vět vypište předmět.
 

Větné členy II

Pokročilý / C1-C2
Napište, v jakém pádě je předmět (genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál).
 

Větné členy III

Začátečník / A1-A2
Z následujících vět vypište příslovečná určení.
 

Větné členy III

Mírně pokročilý / B1-B2
U příslovečných určení určete jejich druh (místo, čas, způsob, míra).
 

Větné členy III

Pokročilý / C1-C2
U příslovečných určení určete jejich druh (místo, čas, způsob, míra, příčina, účel, podmínka, přípustka).
 

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Začátečník / A1-A2
Určete, zda následující věty jsou jednočlenné, nebo dvojčlenné (zapište pouze VJ, nebo VD)
 

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Mírně pokročilý / B1-B2
Určete, zda následující věty jsou jednočlenné, nebo dvojčlenné (zapište pouze VJ, nebo VD)
 

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Pokročilý / C1-C2
U následujících jednočlenných vět určete, zda přísudek je slovesný, nebo slovesně-jmenný (zapište pouze S, nebo SJ)
 

Vyjmenovaná slova - všechna

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou variantu slov v následujících větách.
 

Vyjmenovaná slova - všechna

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou variantu slov v následujících větách.
 

Vyjmenovaná slova - všechna

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou variantu slov v následujících větách.
 

Vyjmenovaná slova B/L– obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Vyjmenovaná slova M/P – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Vyjmenovaná slova po "b"

Začátečník / A1-A2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: nábytek, obyvatelé, obyčejný, kobyla, bílý, býlí, bydlo, bidlo, být, bít, bylina, bičík, babička, babyka, Bydžov
 

Vyjmenovaná slova po "b"

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: nabýt, nabít, býk, dobýt, dobít, příbytek, odbýt, odbít, neodbytný, bystrý, Bivoj, Kobylisy, Bystřice, přebývat, bývalý
 

Vyjmenovaná slova po "b"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: bytí, bití, zbýt, zbít, bili, bily, byly, byli, kobylí, kobyly, býkovec, byt, bit, byty, bity
 

Vyjmenovaná slova po "l"

Začátečník / A1-A2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: mlýn, mlít, lýtko, lyžování, pelyněk, plyšový, Lysá, lýkožrout, nalíčit, líska, lyska, lis, blízko, blýskat, polykat
 

Vyjmenovaná slova po "l"

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: plýtvání, nedoslýchavý, lýko, lýčený, líčení, plytký, vlys, lis, vzlykat, plynně, plynule, lyžovat, lízat, lysý, lišejníky
 

Vyjmenovaná slova po "l"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: slyne, sliní, vyplývá, vyplive, blýská, blízká, zalykala se, neslýchaný, mlýnice, plynový, lysina, Lysolaje, Volyně, lišej, lišaj
 

Vyjmenovaná slova po "m"

Začátečník / A1-A2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: mýlí se, milý, smysl, Přemysl, mykaná, smyčec, výmyk, Mýto, Míša, miminko, myšák, mys, Kamýk, Kamil, rozdmýchat
 

Vyjmenovaná slova po "m"

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: my, mi, mýt, mít, mýlit se, myš, mýto, zamykat, chmýří, mýtina, Litomyšl, smyčka, omyl, myšlenka, mýval
 

Vyjmenovaná slova po "m"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: hmyzožravec, vymýtit, vymítat, milý, míli, nachomýtl, mýtné, nedomykavost, průsmyk, zmýlená, myslivec, mysl, mýlka, Křesomysl, pomyje
 

Vyjmenovaná slova po "p"

Začátečník / A1-A2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: pýcha, píchá, netopýr, kopyto, pyl, pil, pytel, kopýtnout, třpytit, ptakopysk, čepýří se, sudokopytník, zpytovat, pykat, pýr.
 

Vyjmenovaná slova po "p"

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: zpychl, přepych, slepýš, slepíš, pytláci, pysk, jazykozpyt, odpykat, Pyšely, Spytihněv, pýchavky, třpyt, pýřit se, opylování, pytlovina.
 

Vyjmenovaná slova po "p"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: pyšnit se, opylovat, opilovat, pytlačit, lichokopytník, třpytka, nevyzpytatelné, pískat, pysky, odpykával, odpískal, písek, pyrit, dějezpyt, pikolík.
 

Vyjmenovaná slova po "s"

Začátečník / A1-A2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: sytý, sýr, syrové, syn, sychravé, nasypat, sípat, síra, sysel, sýček, syčí, sypat, zásyp, sýkorka, sýpka.
 

Vyjmenovaná slova po "s"

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: dosyta, nenasycený, synovec, syrečky, syrovátka, usychat, sykot, osypky, sýrové, sírově, zesinal, signál, zlosyn, sypký, dosypat.
 

Vyjmenovaná slova po "s"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: přesycený, sýrařství, syrý, sirý, sir, sýrová, sírová, syrová, sirky, sýkořice, násyp, silikon, sinus, Silvestr, zasyčel.
 

Vyjmenovaná slova po "v"

Začátečník / A1-A2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: výborný, vy, vykat, vysoký, vydra, výr, zvyk, žvýkačka, výt, vít, Vysočany, výskat, povyk, vír, vir.
 

Vyjmenovaná slova po "v"

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: výška, vížka, výheň, výstup, výtečný, vítěz, visutý, vyvinutý, vysočina, Vyšehrad, zlozvyk, vyžle, Výtoň, výskot, přežvýkavec.
 

Vyjmenovaná slova po "v"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět vhodně slova z nabídky: vyhodit, povýšit, vyza, kavyl, Vyškov, výskat, vískat, zvyklost, obvyklý, vinný, vinen, vínově, vyviklaný, výrostek, cavyky.
 

Vyjmenovaná slova V/Z – obecný test

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správnou možnost.
 

Zájmena – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správnou možnost.
 

Zkratky a značky

Začátečník / A1-A2
Doplňte, co daná zkratka nebo značka znamená.
 

Zkratky a značky

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte, co daná zkratka nebo značka znamená.
 

Zkratky a značky

Pokročilý / C1-C2
Doplňte, co daná zkratka nebo značka znamená.

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.