Jazykovétesty.cz ONLINE

Slovesa – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Slovesa vyjadřují a) děj, činnost b) změnu stavu, c) vlastnosti věcí a osob, d) bližší okolnosti dějů:
 2. Slovesa rozdělujeme na a) plnovýznamová a neplnovýznamová b) určitá a neurčitá, c) časová a konkrétní, d) ani jedno z možností: 
 3. Určujeme u nich a) pád, číslo, rod a vzor, b) osobu, číslo, způsob, rod, vid, c) osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, d) podrobně můžeme i třídu a vzor:
 4. Ve větě plní nejčastěji roli a) podmětu, b) předmětu, c) příslovečného určení, d) přísudku: 
 5. Neplnovýznamová slovesa a) nemají plný věcný význam, pojí se s plnovýznamovými, b) říká se jim pomocná c) jsou nesklonná, d) nečasují se
 6. Osoba a číslo a) se shodují, b) nemají na sebe návaznost, c) vyjadřují spojení podmětu a přísudku, d) nejsou kategoriemi sloves:
 7. Hodnotí vztah ke sdělované skutečnosti a) čas, b) vzor, c) vid, d) způsob: 
 8. 2. osoba jednotného čísla a) aby jsi volal, b) abys volal, c) aby sis přál, d) abys si přál:
 9. 1. osoba mn. čísla a) volali bychom, b) volali bysme, c) volali by jsme d) volali byste: 
 10. Slovesa vidu nedokonavého a) tvoříme u něho pouze čas minulý a budoucí, b) vyjadřuje děj, který trval, trvá a bude trvat, děj neohraničený, c) tvoří se často ze sloves dokonavých pomocí předpon, d) ani jedna z možností: 
 11. Rod trpný a) vyjadřuje děj, který činí někdo jiný než podmět věty b) sloveso, které je navíc ve větě – je trpěno, c) je stejný jako činný, jen se liší časem, d) ani jedna z možností: 
 12. Do pěti slovesných tříd rozdělujeme a) podle zakončení slovesa v 3. os. jedn. čísla přítomného času, b) podle zakončení slovesa v 2. os. mn. čísla, c) podle času, d) podle vidu sloves: 
 13. Infinitiv a) tvar slovesa, u kterého nelze určit čas, b) tvar slovesa, u kterého nelze určit žádnou ze slovesných kategorií, c) tvar neurčitý, d) tvar určitý, ale končící na -t:
 14. Do nepravidelných sloves patří a) být, chtít, jíst, vědět, b) vidět, jít, mít, c) být, vědět, mít, d) vzory pěti slovesných tříd: 
 15. Kondicionál a) je přechodník (přítomný a minulý), b) je podmiňovací způsob (přítomný a minulý), c) vyjadřuje nereálnost obsahu př. přání, nejistotu, d) vyjadřuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa:

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 22:09
Naposledy otevřeno:26.února 2024 14:59
Zobrazeno:14554-krát
Vyřešeno:349-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.