Jazykovétesty.cz ONLINE

Jazyk a řeč – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Jazyk je a) soupis písmen sloužící k tvoření slov, b) souhrn významových a výrazových prostředků sloužící k dorozumívání, c) schopnost pomocí zvuků vyjadřovat myšlenku či obsah našeho vědomí, d) není rozdíl mezi řečí a jazykem: 
 2. Řeč je a) schopnost člověka pomocí písmen vyjadřovat myšlenku, b) schopnost člověka pomocí zvuků vyjadřovat myšlenku, c) soubor pravidel jak se dorozumívat, d) soubor ustálených jazykových zákonitostí vedoucí k dorozumívání: 
 3. Mateřský jazyk a) jazyk národní, b) jazyk vlasti, kde žiji, c) jazyk, který se přenáší z matky na dítě, d) není takový název:
 4. Slovanské jazyky a) náleží do indoevropské rodiny jazyků, b) např. maďarština, c) základním rysem je skloňování a časování, d) jejich součástí jsou jazyky ugrofinské:
 5. Spisovný jazyk a) nepatří do něho hovorová čeština, b) jeho součástí jsou dialekty a interdialekty, c) užívá se v umělecké literatuře, d) řídí se jazykovou normou:
 6. Nespisovný jazyk a) má specifickou slovní zásobu, b) patří do něho hovorová čeština, c) jeho součástí nejsou dialekty, d) součástí jsou argot a slang: 
 7. Norma a kodifikace a) norma je zachycení a uzákonění spisovného jazyka v příručkách, b) kodifikace je soubor ustálených jazykových zákonitostí kolektivně pociťovaných jako závazné, c) norma je soubor ustálených jazyk. Zákonitostí kolektivně pociťovaných jako závazné, d) kodifikace je zachycení a uzákonění spis. jazyka v příručkách:
 8. Lingvistika a) zkoumá jazyk, jeho strukturu a užívání, b) součástí je gramatika, stylistika, lexikologie ad., c) není totéž jako jazykověda, d) je nauka o spisovné češtině:
 9. Hlásky a) hláska je nejmenší zvuková jednotka řeči, z které se skládají slova, b) hláska je nejmenší zvuková jednotka zapsaná v abecedě, c) dělí se na souhlásky a samohlásky d) se dělí na jednoduché a složené:
 10. Samohlásky a) např. b, h, l, m, b) tvoří se samy hlasem, tedy výdechem a postavením rtů, c) tvoří se pomocí výdechu a postavením rtů, zubů a jazyka, d) samohlásky se dělí na hlásky a souhlásky: 
 11. Souhlásky dělíme na a) tvrdé, měkké, obojetné, b) znělé, neznělé, c) otevřené, zavřené, d) měkké, tvrdé:
 12. Slabiky a) jsou nejmenší jednotky řeči tvořené skupinou souhlásek, b) slabika nemůže být jedna samohláska, c) jádrem slabiky je dvojhláska, samohláska nebo slabikotvorná souhláska, d) slabikotvorná souhláska je l, r a i bez spojení s jinou hláskou jsou slabikou: 
 13. Přízvuk a) zesílení hlasu, b) v psané podobě je označen diakritikou, c) obecně stojí na první slabice, d) přízvuk je vždy na příklonkách a předklonkách př. udělal MI radost:
 14. Nonverbální komunikace a)mimika, tempo, důraz, b) gesta, mimika, c) postavení rtů při vytváření hlásek popř. slov, d) ani jedna z možností: 
 15. Písmo a) je soustavu zvuků pro tvorbu slov, b) soubor zásad, jimiž se řídí psaní spis. češtiny, c) čeština píše latinkou, d) soustava grafických znaků pro slova, slabiky nebo hlásky:

Podrobnosti

Přidáno:9.února 2009 21:42
Naposledy otevřeno:19.května 2024 6:15
Zobrazeno:11945-krát
Vyřešeno:292-krát
Obtížnost:Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.