Jazykovétesty.cz ONLINE

Slovní zásoba – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Slovní zásoba a) je neměnná, b) souhrn slov a slovních spojení, c) jejím studiem se zabývá lexikologie, d) jejím studiem se zabývá morfologie:
 2. Slovní zásoba v ČR činí a) kolem 1 miliónu slov, b) kolem 4 miliónů slov, c) není možno odhadnout, d) kolem 9 miliónů slov: 
 3. Individuální SZ a) stejná pro všechny jednoho národa, b) činí 5 až 8 tisíc slov aktivně užívaných, c) činí 9 až 14 tisíc slov, d) pasivní činí až 40 tisíc slov:
 4. Slovo a) nejčastější prostředek pojmenování, b) shluk písmen, c) skupina hlásek, která nese význam, d) je tvořeno minimálně 2 hláskami:
 5. Frazémy a) nejsou pořekadla, b) jsou ustálená slovní spojení, c) nejsou přísloví, d) př. růžové brýle:
 6. Slova jednoznačná a mnohoznačná a) SM mají krom hlavního významu i druhotný, který vzniká přenesením pojmenování na jinou věc, b) takové dělení v ČJ nemáme, c) SJ jsou např. vlastní jména a odborné názvy, d) SJ jsou nadřazená SM, nesou hlavní význam výpovědi:
 7. Metafora a) přenesení významu podle vnitřní souvislosti, b) pojmenování celku označením jeho části, c) užívá se jen ve slohových útvarech, d) přenesení významu podle vnější podobnosti: 
 8. Vyber metaforu a) otcovská střecha – rodinný dům, b) živit pět krků, c) psaní – dopis/písemné zaznamenávání, d) ani jedna z možností: 
 9. Homonyma a) slova stejně znějící, ale mající jiný význam, b) slova mající jinou formu, ale stejný nebo podobný význam, c) je nutné je odlišovat od slov mnohoznačných, d) jsou totéž jako slova mnohoznačná:
 10. Antonyma a) nemusí být vždy výhradně opakem např. bílý-šedý, b) jsou slova výhradně opačného významu, c) nedají se tvořit předponami, d) jsou vždy slova jiného základu: 
 11. Argot a) užívají ho lidé stejných zájmů př. vízo – vysvědčení, b) jazyk společenské spodiny, c) neexistuje, správně je Agrot, d) nepatří do českého jazyka: 
 12. Interdialekt a) stírá rozdíly mezi nářečími, b) je slang, c) např. obecná čeština, d) např. štěk – malá role:
 13. Neologismy a) pojmenovává skutečnost, která už zanikla, b) nahrazují zastaralá slova, c) mohou to být slova přejatá, d) používají se především v psaném projevu:
 14. Tvoření slov a)odvozováním a skládáním, b) zkracováním, c) nezávisí na kořeni, předponě ani příponě, d) při žádném tvoření nesmí dojít ke změně slovotvorného základu:
 15. VIZ a) je zkratka, b) je rozkazovací způsob od VIDĚT, c) nepochází z latiny, d)používá se jak odkaz ve slovnících:

Podrobnosti

Přidáno:9.února 2009 22:23
Naposledy otevřeno:19.května 2024 7:38
Zobrazeno:16805-krát
Vyřešeno:697-krát
Obtížnost:Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.