Jazykovétesty.cz ONLINE

Větné členy – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Větný člen je a) je to samé jako slovní druh, b) je jen podmět a přísudek, c) podřadný a souřadný, d) každé plnovýznamové slovo: 
 2. Větné členy se dělí na a) jednoduché a složené, b) mnohonásobné a jednoduché, c) holé, rozvité a několikanásobné, d) holé a rozvité: 
 3. Není větný člen a) předložky a spojky, b) částice a citoslovce, c) zájmena a předložky, d) všechny neohebné slovní druhy bez výhrady:
 4. Základní větné členy a) podmět a přívlastek, b) přísudek a předmět, c) podstatné jméno a přísudek, d) podmět a přísudek: 
 5. Přísudek a) co podmět dělá, b) neshoduje se s podmětem v rodě a pádě, c) co dělá PJ, d) závisí na něm přívlastek: 
 6. Přísudek je a) slovesný a jmenný se sponou a beze spony, b) jmenný beze spony a jmenný se sponou, c) nemá druhy, d) holý a rozvitý: 
 7. Podmět a) není závislý na jiném výrazu, b) vyjadřuje původce děje, c) vyjadřuje se jen PJ, d) je závislý na přívlastku:
 8. Druhy podmětu a) rozvitý a holý, b) vyjádřený a nevyjádřený, c) nemusí být ve větě vyjádřený, d) musí být vždy vyjádřený:
 9. Předmět a) závisí na slovese nebo řídícím Př. J., b) závisí vždy na slovese, c) závisí na PJ a přívlastku, d) ptáme se na něho pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu:
 10. Příslovečné určení a) závisí jen na slovese, b) rozlišujeme dva druhy, c) závisí na slovese, Př. J. nebo příslovci, d) ptáme se na ně JAK, KDY, KDE, PROČ:
 11. Druhy příslovečných určení a) nemá druhy, b) místa, času, způsobu, podmínky, účelu, c) míry, příčiny, přípustky, d) stejné jako přívlastku:
 12. Přívlastek a) závisí na PJ, b) závisí na přísudku, c) nerozdělujeme na shodný a neshodný, d) ptáme se na něho jaký, který, čí:
 13. Shodný přívlastek rozvitý se dělí a) nedělí, b) na těsný a volný, c) těsný a mnohonásobný, d) neexistuje: 
 14. Doplněk a) závisí na PJ i slovese, b) závisí na jen slovese c) v češtině ho nepoužíváme, d) ptáme se JAKÝ a JAK?:
 15. Přístavek a) je to shodný přívlastek vyjádřený PJ, b) je to přívlastek neshodný, c) i v případě víceslovného přístavkového spojení se určuje jako jediný větný člen, d) ve víceslovném přístavkovém spojení se určuje každý výraz zvlášť:

Podrobnosti

Přidáno:9.února 2009 22:43
Naposledy otevřeno:13.prosince 2019 13:57
Zobrazeno:25130-krát
Vyřešeno:995-krát
Obtížnost:Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.