Jazykovétesty.cz ONLINE

Seznam všech dostupných testů dle jazyků, obtížnosti a názvu.

  • Vyhledejte si test podle klíčových slov a/nebo úrovně, viz Hledat v testech.
  • Udělejte si zdarma všechny tři úrovně obtížnosti, jsou-li k dispozici.
  • Okamžitá online kontrola testu stojí jen 10 Kč SMSku.
  • Jak to funguje?

Czech for Foreigners (103 testů)

 

Adverbs of manner and degree / Příslovce způsobu a míry

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of adverbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar příslovcí v následujících větách.
 

Adverbs of manner and degree / Příslovce způsobu a míry

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of adverbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar příslovcí v následujících větách.
 

Adverbs of manner and degree / Příslovce způsobu a míry

Pokročilý / C1-C2
Correct adverbs in the following sentences. / Opravte příslovce v následujících větách.
 

Adverbs of place / Příslovce místa

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of adverbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar příslovcí v následujících větách.
 

Adverbs of place / Příslovce místa

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of adverbs in the following questions. / Vyberte správný tvar příslovcí v následujících otázkách.
 

Adverbs of place / Příslovce místa

Pokročilý / C1-C2
Correct adverbs in the following sentences. / Opravte příslovce v následujících větách.
 

Adverbs of time / Příslovce času

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of adverbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar příslovcí v následujících větách.
 

Adverbs of time / Příslovce času

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of adverbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar příslovcí v následujících větách.
 

Adverbs of time / Příslovce času

Pokročilý / C1-C2
Correct adverbs in the following sentences. / Opravte příslovce v následujících větách.
 

Aspect of verbs / Slovesný vid

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Aspect of verbs / Slovesný vid

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs in the following sentences./ Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Aspect of verbs / Slovesný vid

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct form of verbs in the following sentences. / Doplňte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Cardinal numerals / Číslovky základní

Začátečník / A1-A2
Choose the correct answer. / Vyberte správnou odpověď.
 

Cardinal numerals / Číslovky základní

Mírně pokročilý / B1-B2
Re-write the numbers by the words. / Přepište čísla slovy.
 

Cardinal numerals / Číslovky základní

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct numeral. / Doplňte správnou číslovku.
 

Co-ordinating conjunctions / Spojky souřadicí

Začátečník / A1-A2
Fill in the correct conjunction, choose from "a", "ale", "nebo". / Doplňte správnou spojku, vyberte z "a", "ale", "nebo".
 

Co-ordinating conjunctions / Spojky souřadicí

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct conjunction, choose from "a", "ani", "nebo", "dokonce", "neboť", "a proto". / Doplňte správnou spojku, vyberte z "a", "ani", "nebo", "dokonce", "neboť", "a proto".
 

Co-ordinating conjunctions / Spojky souřadicí

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable conjunction. / Doplňte vhodnou spojku.
 

Comparison of adverbs/Stupňování příslovcí

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of adverbs/Vyberte správný tvar příslovcí
 

Comparison of adverbs/Stupňování příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of adverbs in the following sentences/Vyberte správný tvar příslovcí v následujících větách
 

Comparison of adverbs/Stupňování příslovcí

Pokročilý / C1-C2
Fill in suitable adverb(s)/Doplňte vhodná příslovce
 

Conditional / Podmiňovací způsob

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Conditional / Podmiňovací způsob

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Conditional / Podmiňovací způsob

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Demonstrative pronouns / Zájmena ukazovací

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Demonstrative pronouns / Zájmena ukazovací

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Demonstrative pronouns / Zájmena ukazovací

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Forming adverbs from adjectives/Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
Form adverbs from the following adjectives/Vytvořte příslovce z následujících přídavných jmen
 

Forming adverbs from adjectives/Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of adverbs in the following sentences/Vyberte správný tvar příslovcí v následujících větách
 

Forming adverbs from adjectives/Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2
Form suitable adverbs from the adjectives in brackets/Vytvořte vhodná příslovce z přídavných jmen v závorkách
 

Future tense / Budoucí čas

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Future tense / Budoucí čas

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Future tense / Budoucí čas

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Generic numerals / Číslovky druhové

Začátečník / A1-A2
Choose the correct answer. / Vyberte správnou odpověď.
 

Generic numerals / Číslovky druhové

Mírně pokročilý / B1-B2
Re-write the numbers by the correct form of generic numerals. / Přepište čísla druhovými číslovkami ve správném tvaru.
 

Imperative / Rozkazovací způsob

Začátečník / A1-A2
Fill in the correct form of the missing verb. / Doplňte správný tvar chybějícího slovesa.
 

Imperative / Rozkazovací způsob

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in correct forms of verbs for the 2nd person of singular. / Doplňte správné tvary sloves pro 2. osobu jednotného čísla.
 

Imperative / Rozkazovací způsob

Pokročilý / C1-C2
Fill in correct forms of verbs. / Doplňte správné tvary sloves.
 

Indefinite numerals / Číslovky neurčité

Začátečník / A1-A2
Choose the correct numeral. / Vyberte správnou číslovku.
 

Indefinite numerals / Číslovky neurčité

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct numeral, choose from "několik" or "trochu". / Doplňte správnou číslovku, zvolte mezi "několik" nebo "trochu".
 

Indefinite numerals / Číslovky neurčité

Pokročilý / C1-C2
Mark the indefinite numeral in the following sentences. / V následujících větách označte neurčitou číslovku.
 

Indefinite pronouns / Zájmena neurčitá

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Indefinite pronouns / Zájmena neurčitá

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the most suitable pronoun in the correct form: někdo, něco, nějaký, některý, něčí. / Doplňte nejvhodnější zájmeno ve správném tvaru: někdo, něco, nějaký, některý, něcí.
 

Indefinite pronouns / Zájmena neurčitá

Pokročilý / C1-C2
Choose the most suitable pronoun in the following sentences. / Vyberte nejvhodnější zájmeno v následujících větách.
 

Interjections / Citoslovce

Začátečník / A1-A2
Match the interjections with the animals (Fill in the interjection, not a letter). / Přiřaďte citoslovce ke zvířatům (Doplňte citoslovce, ne písmeno).
 

Interjections / Citoslovce

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the suitable interjection: haló, psst, pozor, au, ach, jé, brr, heč, fuj, hop, ťuky ťuk, hurá, na, hepčí, chacha. / Doplňte vhodná citoslovce: haló, psst, pozor, au, ach, jé, brr, heč, fuj, hop, ťuk, hurá, na, hepčí, chacha.
 

Interjections / Citoslovce

Pokročilý / C1-C2
Mark the interjections in the following sentences. / V následujících větách označte citoslovce.
 

Interrogative pronouns / Zájmena tázací

Začátečník / A1-A2
Fill in the most suitable pronoun: kdo, co, jaký, jaká, jaké, který, která, které, čí. / Doplňte nejvhodnější zájmeno: kdo, co, jaký, jaká, jaké, který, která, které, čí,
 

Interrogative pronouns / Zájmena tázací

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct form of pronouns "kdo" and "co" in the following texts. / Doplňte správný tvar zájmen "kdo" a "co" v následujících textech.
 

Interrogative pronouns / Zájmena tázací

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct form of pronouns "kdo", "co", "jaký", "který", "čí". / Doplňte správný tvar zájmen "kdo", "co", "jaký", "který", "čí".
 

Irregular verbs / Nepravidelná slovesa

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of verbs (být, mít) in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves (být, mít) v následujících větách.
 

Irregular verbs / Nepravidelná slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs (vidět, vědět, jít) in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves (vidět, vědět, jít) v následujících větách.
 

Irregular verbs / Nepravidelná slovesa

Pokročilý / C1-C2
Fill in the most suitable verb in the correct form: vidět, vědět, jít, jíst, chtít. / Doplňte nejvhodnější zájmeno ve správném tvaru: vidět, vědět, jít, jíst, chtít.
 

Modal verbs / Způsobová slovesa

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Modal verbs / Způsobová slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Modal verbs / Způsobová slovesa

Pokročilý / C1-C2
Fill in the most suitable verb in the correct form: muset, smět, moci, umět, mít. / Doplňte nejvhodnější zájmeno ve správném tvaru: muset, smět, moci, umět, mít.
 

Multiple numerals / Číslovky násobné

Začátečník / A1-A2
Choose the correct answer. / Vyberte správnou odpověď.
 

Multiple numerals / Číslovky násobné

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of multiple numerals. / Vyberte správný tvar násobných číslovek.
 

Multiple numerals / Číslovky násobné

Pokročilý / C1-C2
Mark the non-multiple numeral. / Označte číslovku, která není násobná.
 

Negative pronouns / Zájmena záporná

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Negative pronouns / Zájmena záporná

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the most suitable pronoun in the correct form: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. / Doplňte nejvhodnější zájmeno ve správném tvaru: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný.
 

Negative pronouns / Zájmena záporná

Pokročilý / C1-C2
Fill in the most suitable pronoun in the correct form: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. / Doplňte nejvhodnější zájmeno ve správném tvaru: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný.
 

Ordinal numerals / Číslovky řadové

Začátečník / A1-A2
Match the numbers and ordinal numerals: první, pátý, druhý, desátý, dvanáctý, třetí, šestý, jedenáctý, čtvrtý, sedmý, devátý, patnáctý, dvacátý, osmý, stý/Přiřaďte k sobě čísla a řadové číslovky:první, pátý, druhý, desátý, dvanáctý, třetí, šestý, jedenáctý, čtvrtý, sedmý, devátý, patnáctý, dvacátý, osmý, stý
 

Ordinal numerals / Číslovky řadové

Mírně pokročilý / B1-B2
Re-write the numbers by the correct form of ordinal numerals. / Přepište čísla řadovými číslovkami ve správném tvaru.
 

Ordinal numerals / Číslovky řadové

Pokročilý / C1-C2
Replace the cardinal numeral by the ordinal numeral (Example: strana č. 5 - pátá strana). / Základní číslovku nahraďte číslovou řadovou (Vzor: strana č. 5 - pátá strana)
 

Other prepositions / Další předložky

Začátečník / A1-A2
Choose the correct preposition. / Vyberte správnou předložku.
 

Other prepositions / Další předložky

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct preposition. / Vyberte správnou předložku.
 

Other prepositions / Další předložky

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable preposition. / Doplňte vhodnou předložku.
 

Particles / Částice

Začátečník / A1-A2
Choose the correct particle. / Vyberte správnou částici.
 

Particles / Částice

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct particle, choose from "ano", "ne", "možná", "kéž", "ale". / Doplňte správnou částici, vyberte z "ano", "ne", "možná", "kéž", "ale".
 

Particles / Částice

Pokročilý / C1-C2
Mark the particles in the following sentences. / V následujících větách označte částice.
 

Passive / Trpný rod

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of passive verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v trpném rodě v následujících větách.
 

Passive / Trpný rod

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of passive verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v trpném rodě v následujících větách.
 

Passive / Trpný rod

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct form of passive verb in the following sentences. / Doplňte správný tvar slovesa v trpném rodě v následujících větách.
 

Past tense / Minulý čas

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Past tense / Minulý čas

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Past tense / Minulý čas

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Personal pronouns / Zájmena osobní

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Personal pronouns / Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Personal pronouns / Zájmena osobní

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Possessive pronouns / Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Possessive pronouns / Zájmena přivlastňovací

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Possessive pronouns / Zájmena přivlastňovací

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Prepositions of place/Předložky místní

Začátečník / A1-A2
Choose the correct preposition/Vyberte správnou předložku
 

Prepositions of place/Předložky místní

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct preposition/Vyberte správnou předložku
 

Prepositions of place/Předložky místní

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable preposition/Doplňte vhodnou předložku
 

Prepositions of time/Předložky časové

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct preposition/Vyberte správnou předložku
 

Prepositions of time/Předložky časové

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable preposition/Doplňte vhodnou předložku
 

Present tense / Přítomný čas

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Present tense / Přítomný čas

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Present tense / Přítomný čas

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Reflexive pronouns / Zájmena zvratná

Začátečník / A1-A2
Fill in the suitable reflexive pronoun: "se" or "si". / Doplňte vhodné zvratné zájmeno: "se" nebo "si".
 

Reflexive pronouns / Zájmena zvratná

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Reflexive pronouns / Zájmena zvratná

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of pronouns, decide between possessive and reflexive ones. / Vyberte správný tvar zájmen, rozhodněte mezi přivlastňovacími a zvratnými.
 

Reflexive verbs / Zvratná slovesa

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of reflexive verbs in the following sentences. / Vyberte správný tvar zvratných sloves v následujících větách.
 

Reflexive verbs / Zvratná slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct form of verbs (hrát, hrát se, hrát si) in the following sentences. / Doplňte správný tvar sloves (hrát, hrát se, hrát si) v následujících větách.
 

Reflexive verbs / Zvratná slovesa

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct form of verbs in the following sentences, decide between reflexive and non-reflexive. / Doplňte správný tvar sloves v následujících větách, rozhodněte mezi zvratným a nezvratným.
 

Relative pronouns / Zájmena vztažná

Začátečník / A1-A2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Relative pronouns / Zájmena vztažná

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Relative pronouns / Zájmena vztažná

Pokročilý / C1-C2
Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.
 

Sub-ordinating conjunctions / Spojky podřadicí

Začátečník / A1-A2
Choose the correct conjunction. / Vyberte správnou spojku.
 

Sub-ordinating conjunctions / Spojky podřadicí

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct conjunction, choose from "že" a "aby". / Doplňte správnou spojku, vyberte z "že" a "aby".
 

Sub-ordinating conjunctions / Spojky podřadicí

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable conjunction, choose from "že", "aby", "protože", "když", "jestliže", "kdyby", "až". / Doplňte vhodnou spojku, vyberte z "že", "aby", "protože", "když", "jestliže", "kdyby", "až".

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.